1. Értelmező rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában:

Honlap: www.aventinushotel.hu

Kiegészítő szolgáltatás: a Szolgáltató által a Vendég részére nyújtott, az adott típusú Szállás-szolgáltatásnak részét nem képező egyéb szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a Szolgáltatás időpontjában a Vendégek részére kínál.

Szállás-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása a Szállodában, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatások nyújtása.

Szálloda: Hotel Aventinus **** (Nyíregyháza, Sóstói út 66.)

Szerződés: szállás-szolgáltatás, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés.

Szoba: a Szálloda kétágyas, illetve családi szobái, valamint lakosztálya, amelyben a Szolgáltató a Vendég számára szállás-szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatás: a szállás-szolgáltatás általános vagy amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben a Felek Kiegészítő szolgáltatás(ok) nyújtásában is megállapodtak, úgy a szállás-szolgáltatás és a Kiegészítő szolgáltatás(ok) összefoglaló megnevezése.

Szolgáltató: Sóstó-Thermál Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 66; cégjegyzékszám: 15-09-066328; adószám: 12470091-2-15)

Vendég: a Szolgáltatást igénybe vevő személy

2. Általános szabályok

2.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató szállodájának, és szolgáltatásainak igénybevételét szabályozza.

2.2. Az ÁSZF nem tartalmaz speciális, egyedi feltételeket, nem zárja ki azonban külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

2.3. Az ÁSZF a Honlapon történő közzététellel lép hatályba. Jelen ÁSZF közzétételének napja 2017. április 30.

2.4. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzétételt követően létrejött, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére irányuló szerződésre, illetve a szerződés létrejöttét megelőzően bármelyik fél által adott ajánlat, illetve annak a másik fél által történő elfogadása, módosított tartalommal történő elfogadása vagy visszautasítása vonatkozásában, valamint ajánlattételre vonatkozó felhívásra.

2.5. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et írásban módosítani, a módosítás hatálya tekintetében a 2.4. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

3. Szerződő fél

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég felhívására a Szolgáltató ajánlatot tesz, az ajánlattételre való felhívás történhet írásban, illetve szóban is. Az ajánlat megküldésével egyidejűleg a Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, ezen időpontot követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató részéről a Vendég által megadott e-mail címre megküldött visszaigazolással jön létre, s ennél fogva írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek. A Honlap foglalási felületén keresztül leadott foglalás esetén a Szolgáltató által a foglalás fogadásáról küldött automatikus visszajelzés nem minősül visszaigazolásnak.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a Szerződés időtartamának lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újabb Vendég számára rendelkezésre bocsátani.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához a Felek írásbeli megállapodása útján lehetséges.

5. Árak

5.1. A szállás-szolgáltatás árai a szálloda recepcióján, illetve a Honlapon kerülnek közzétételre. Egyes kiegészítő szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (Étterem) állnak rendelkezésre.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó- törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Honlapon kerülnek meghirdetésre.

6. Családi és egyéb kedvezmények

6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket a Honlapon ismerteti, teszi közzé.

7. Fizetés módja

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke, illetve a kötbér összege a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerülhet,

b) a Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére.

7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik;

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (check-in), és a távozás napján délelőtt 10:00 óráig veheti igénybe. A Vendég legkésőbb ezen időpontban köteles elhagyni a szobát. A Felek ettől eltérően is megállapodhatnak.

8.2. Amennyiben a Vendég a szobát a 8.1. pontban meghatározott időpontot követően hagyja el (late check out), köteles a Honlapon, illetve a Szálloda recepcióján közzétett jegyzékben meghatározott díjat megfizetni.

9. Háziállatok

9.1. A Vendég előzetes bejelentés esetén, a Honlapon, illetve a Szálloda recepcióján közzétett jegyzék szerinti díj ellenében jogosult szobánként legfeljebb egy, 5 kg testsúly alatti kutyát a szobába bevinni.

9.2. A Szolgáltató a 9.1. pontban foglaltak kivételével megtiltja, hogy a Vendég a Szállodába háziállatot vigyen be.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a Szobát, illetve a létesítményt;

b) a Vendég a szálláshely biztonságát, rendjét sértően, alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;

c) a Vendég fertőző betegségben szenved;

d) a Szerződő fél a Szerződésben a meghatározott időpontig, az abban meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Lemondási feltételek

Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

A kötbér mértéke lemondás esetén:

- a bejelentkezés előtti 72 órában: az első éjszaka árának 30%-a

- a bejelentkezés előtti 48 órában: az első éjszaka árának 50%-a

- a bejelentkezés előtti 24 órában: az első éjszaka árának 100%-a

A kötbér mértéke 10-nél több lefoglalt szoba lemondása esetén:

- a bejelentkezés előtt 5 nappal: az első éjszaka árának 30%

- a bejelentkezés előtt 4 nappal: az első éjszaka árának 40%-a

- a bejelentkezés előtt 3 nappal: az első éjszaka árának 50%-a

- a bejelentkezés előtti 48 órában: az első éjszaka árának 100%-a

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

12. A szolgáltatásnyújtás ellehetetlenülése

12.1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját érdekkörében felmerült rendkívüli körülmény folytán (pl. ideiglenes üzemeltetési problémák) nem tudja biztosítani,

- amennyiben a Vendég a szolgáltatás díját előzetesen megfizette, a fenti körülménnyel érintett időszakra vonatkozó arányos díjat a Vendég részére Szolgáltató köteles visszafizetni;

- távozáskor történő fizetés esetén a Szolgáltató a fenti körülménnyel érintett időszakra vonatkozó arányos díjra nem tart igényt.

12.2. A 12.1. szerinti esetben a Szolgáltató törekszik arra, hogy biztosítsa a Vendég elhelyezését, erre azonban garanciát nem vállal.

13. A vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás szolgáltatás igénybevételének kezdetekor, illetve szállodai tartózkodás alatt a vendég megbetegszik, a szálloda vezetősége kéri - a bent lakó többi vendég érdekeit szem előtt tartva - a szállodai tartózkodás megrövidítést. Ilyen esetben minden alkalommal belső jegyzőkönyv kerül felvételre, mely a vendég aláírása nélkül is érvényes. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a vendég a későbbi elutazást választja, a szállodában történő hasonló megbetegedésért a szálloda nem vállal felelésséget.

A vendég által felhasznált szolgáltatások időarányosan fizetendőek.

13.2. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.3. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai

14.1. A Szerződés alapján a Vendég jogosult a házirend betartásával a Szobának és a hozzá tartozó szolgáltatásoknak az igénybevételére. A vendég a Szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal, amelynek eredményéről Vendéget írásban értesíti.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi fogyasztás, minibár) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek-out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

15.3. A Vendég a Szálloda vendéglátó egységeibe saját ételt-italt nem vihet be.

15.4. A Vendég a Szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég felelős mindazon károkért, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, illetve háziállat hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

17.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden olyan szükséges adatot a Szálloda rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, jegyzőkönyv felvételéhez, továbbá esetleges rendőrségi vagy egyéb hatósági eljáráshoz szükséges.

17.5. A Szolgáltató Szobában széfet biztosit a Vendég részére, melynek használatára vonatkozó tájékoztató a széf mellett található. A széfet a Vendég kizárólagosan kezeli, ezért az ott tárolt értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli súlyos viszontagság, áramhiány, sztrájk) bekövetkezése, amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

19. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadóak.

Nyíregyháza, 2022. február 25.